Policy and objectives

SPOZNAJTE NAŠE VÍZIE A SMEROVANIE

Politika spoločnosti vyplýva z celkových strategických zámerov, ktoré sú orientované na plnenie požiadaviek zákazníkov, vysokú kvalitatívnu úroveň výrobkov, ochranu životné prostredia a dodržiavanie zásad BOZP a PO.

The main points of the company's future goals

 1. Customer satisfaction is our highest priority.
 2. Vedenie firmy  bude vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie, a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.
 3. Sledujeme  nové trendy a napredujeme  spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky.
 4. Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.
 5. Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii zákaziek.
 6. Kvalita je prvá a základná úloha za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných úrovniach.
 7. Robiť všetko pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a návštevníkov.
 8. Cestou prevencií predchádzať haváriam, skoro nehodám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie a jeho znečisťovanie.
 9. Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek.
 10. Udržiavať vybudovaný integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti.
 11. Do budúcna vytvárať podmienky a prostriedky pre investície do modernizácie technických zariadení, nových IT a softwarov.
 12. Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov a ich osobný rast.

In Trnave 10.10.2018