Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADLER Plus s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADLER Plus s.r.o, ako neoddeliteľná súčasť zmluvy o dielo.

1. PREDMET ZMLUVY

a. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo (ďalej len ZOD) a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu, kvalite, špecifikácii a v termíne uvedenými v ZOD, Ponuke a VOP a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v súlade so ZOD a VOP.
b. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v súlade s platným právnym poriadkom SR oprávnený na vykonávanie činností, k vykonaniu ktorých sa v ZOD zaviazal.
c. Akékoľvek odchýlky od ZOP a VOP nie sú platné, pokiaľ nie sú písomne upravené v texte zmluvy.

2. CENOVÁ PONUKA

a. Zhotoviteľ je povinný bezplatne vypracovať podľa požiadaviek objednávateľa cenovú a technickú ponuku, a spolu s návrhom záväznej zmluvy ju predložiť objednávateľovi k podpisu. Cenové ponuky vypracované zhotoviteľom sú nezáväzné do okamihu podpísania objednávky ( resp. zmluvy o dielo ) a sú platné 30 dní..
b. Materiál, parametre, rozmery, vyhotovenie a prevedenie diela sú detailne uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa (ďalej len Ponuka), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo
c. Ponuka zobrazuje jednotlivé výrobky zo strany pántov, pričom kóty zodpovedajú rozmerom výrobkov, nie rozmerom otvorov, ak nie je dohodnuté inak.

3. OBJEDNÁVKA, ZAMERANIE a DODANIE DIELA

a.Záväzná písomná objednávka, vrátane jej príloh musí obsahovať predpokladanú technickú a rozmerovú špecifikáciu dodávky diela, rozsah a miesto dodania diela, predpokladaný čas dodania, kontaktnú osobu a stanovenie ceny diela. Za objednávku sa nepovažuje ústna , alebo telefonická objednávka.
b. Za záväzné potvrdenie zmluvy o dielo sa považuje aj potvrdenie objednávateľa emailom, ktorým so zhotoviteľom komunikoval.
c. Po podpise ZOD a uhradení zálohy, vykoná zhotoviteľ zameranie skutočných rozmerov stavebných otvorov, na základe ktorých spracuje výrobnú dokumentáciu.
d. V prípade novostavby je objednávateľ povinný pred zameraním vyznačiť na stavbe váhorys (pri každom stavebnom otvore), ktorý nemožno meniť.
e. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi umožniť prístup k pripraveným stavebným otvorom. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi zameranie stavebných otvorov aspoň dva dni vopred.
f. Zhotoviteľ má právo po zameraní stavebných otvorov oznámiť objednávateľovi cenu diela zmenenú oproti cene diela uvedenej v Cenovej ponuke v prípade že:

  • sa skutočné rozmery výrobkov zväčšia o viac ako 50mm oproti pôvodnej cenovej ponuke,
  • zmenia sa niektoré doplnky a príslušenstvo k oknám a dverám oproti pôvodnej cenovej ponuke,
  • budú zistené práce nad rozsah prác, ktoré sú uvedené v pôvodnej cenovej ponuke.

O zmene ceny zhotoviteľ ihneď upovedomí objednávateľa.

g. Objednávateľ môže po oznámení novej ceny odstúpiť od ZOD, musí však zhotoviteľovi nahradiť náklady za zameranie vo výške 50 Eur s DPH.
h. Zhotoviteľ vyrobí, dodá a uskutoční montáž výrobkov podľa výrobnej dokumentácie, ktorej spracovanie zabezpečuje zhotoviteľ na základe zamerania stavebných otvorov uskutočneného ním po podpise ZOD, alebo na základe zamerania uskutočneného objednávateľom.
i. Za správnosť rozmerov výrobkov, zodpovedá účastník, ktorý vykonal ich zameranie. Objednávateľ nie je oprávnený po zameraní stavebných otvorov akokoľvek meniť ich rozmery.
j. Ak rozmery výrobkov dodá zhotoviteľovi objednávateľ, má sa zato, že dodané rozmery, sú rozmery výrobkov, ktoré budú zabudované do stavebných otvorov, a že ich nákres je uskutočnený vždy zo strany pántov, ak nebolo dohodnuté inak. V prípade nevhodnosti vyrobených výrobkov na montáž z dôvodu rozporu medzi oznámenými rozmery výrobkov a rozmermi stavebných otvorov pripravených na montáž, alebo v prípade nemožnosti vykonať montáž z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na splnenie záväzku podľa ZOD odovzdaním výrobkov bez montáže, ibaže sa s objednávateľom dohodne inak.
k. Objednávateľ je povinný počas celej doby montáže (do protokolárneho odovzdania diela), zabezpečiť zhotoviteľovi voľný prístup ku všetkým stavebným otvorom, zdroj elektrickej energie, vody, osvetlenie a bezpečné pracovné podmienky.
l. Ak po demontáži pôvodných okien a otvorení ostenia vznikne potreba použitia prídavných profilov, dodatočnej úpravy výrobkov alebo väčšieho rozsahumurárskych prác, ktorú nebolo možné predvídať pri zameraní, je zhotoviteľ oprávnený v nevyhnutnej miere použiť prídavné profily, upraviť výrobok a vykonať prácena viac. Objednávateľ sa zaväzuje za uvedené práce a materiál zaplatiť primerane zvýšenú cenu.
m. Montáž výrobkov zahŕňa osadenie, vyváženie do ostenia, vytesnenie montážnou penou, osadenie kľučiek, krytiek, v prípade objednania aj osadenie parapetov na montážnu penu alebo silikónové lôžko, bez vysprávky lôžok pre parapetné dosky.
n. V prípade objednania, vykoná zhotoviteľ popri osadení výrobkov aj murárske vyspravenie ostenia interiéru mokrým procesom, ak nie je dohodnuté inak. Vyspravenie neobsahuje stierkovanie a maľovanie vyspraveného ostenia a taktiež vyspravenie exteriéru výrobkov.
o. V  montážnych prácach nie sú zahrnuté búracie práce, výmurovka stien, kladenie dlažby a obkladov, stavba lešenia, zabezpečenie okolitých predmetov proti poškodeniu a znečisteniu, čistiace a upratovacie práce, ani odstránenie ochranných fólií a výrobných etikiet z predmetu diela, ak nie je dohodnuté inak.
p. Zhotoviteľ je oprávnený od podpisu ZOD do odovzdania diela umiestniť v mieste vykonávania svoju reklamu. Zhotoviteľ je ďalej oprávnený použiť obchodné meno objednávateľa a zobrazenie pre neho vykonaného diela vo svojich reklamných a propagačných materiáloch.

4. MIESTO a ČAS PLNENIA DIELA

a. Miesto plnenia je uvedené v ZOD
b. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na montáž, prípadne pripraviť expedíciu predmetu diela v termíne určenom v ZOD, ak sa nedohodne inak po podpise ZOD.
c. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splnením niektorej svojej povinnosti vyplývajúcej mu zo ZOD, VOP alebo zákona, začína plynúť zhotoviteľovi lehota znovu od začiatku, v ktorej má zhotoviteľ nastúpiť na montáž diela, prípadne montáž diela ukončiť. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po pominutí omeškania objednávateľa. Objednávateľ je v omeškaní aj v prípade, že zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodov na strane objednávateľa.

5. CENA DIELA a PLATOBNÉ PODMIENKY

a. Cena diela je uvedená vo výslednej cenovej ponuke odsúhlasenie objednávateľom.
b. Cena diela je stanovená s ohľadom na rozsah prác dojednaných v ZOD a cenovej ponuke. Práce požadované objednávateľom naviac, musia byť objednávateľom písomne doobjednané a záväzok na ich vykonanie zhotoviteľom písomne potvrdený. O cenu týchto prác sa cena diela zvyšuje. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané práce naviac cenu obvyklú vzhľadom na miesto, čas, rozsah a charakter vykonaných prác.
c. V prípade, že sa v priebehu montáže diela vyskytnú nevyhnutné práce naviac, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať, zaväzuje sa ich objednávateľ uhradiť vo výške zodpovedajúcej obvyklej cene naviac vykonaných prác.
d. Termíny úhrady za dielo je uvedený vo faktúre, ktorá je objednávateľovi dodaná pri montáži výrobkov
e. Dňom zaplatenia sa rozumie deň pripísania úhrady na účet zhotoviteľa, alebo deň platby do pokladne zhotoviteľa.
f. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela, sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania, vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý aj začatý deň omeškania.
g. Pri omeškaní zhotoviteľa s plnením podľa ZOD sa zaväzuje zhotoviteľ znížiť cenu diela, za každý pracovný deň omeškania o 0,05% ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní.
h. Objednávateľ si nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje súčasné alebo budúce pohľadávky alebo iné nároky voči zhotoviteľovi, ktoré voči nemu má, alebo mu vzniknú v budúcnosti na základe VOP, ZOD, inej zmluvy alebo zákona.

6. ODOVZDANIE a PREVZATIE DIELA

a. Zhotoviteľ odovzdá dielo alebo jeho časť objednávateľovi po jeho/jej vykonaní. Vykonaním diela sa rozumie odovzdanie alebo montáž výrobkov a preskúšanie ich funkčnosti.
b. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané a odovzdané dielo prezrieť, vyskúšať, prevziať a spísať prípadné vady diela v Protokole o odovzdaní.
c. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční protokolárne. Objednávateľ zabezpečí pri odovzdaní a prevzatí diela prítomnosť oprávnenej osoby. Protokol podpíše za zhotoviteľa zhotoviteľom poverená osoba, za objednávateľa osoba oprávnená jednať v jeho mene.
d. Poškodenie povrchu diela malého rozsahu, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela a zjavne odstrániteľné vady diela, k odstráneniu ktorých sa zhotoviteľ zaviaže, nebránia odovzdaniu diela a nie sú dôvodom na odmietnutie jeho prevzatia. Uvedené skutočnosti tiež neoprávňujú objednávateľa k vráteniu faktúry zhotoviteľovi alebo k zadržaniu jej úhrady.
e. V protokole o odovzdaní diela je objednávateľ povinný uviesť všetky vady diela, ktoré zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke diela, následne mu bude určený termín odstránenia vád diela. O odstránení vád spíše objednávateľ so zhotoviteľom nový protokol.
f. Na zjavné vady diela existujúce pri jeho prevzatí a na vady, ktoré mohol objednávateľ zistiť pri prehliadke diela, sa neprihliada, ak nebudú uvedené v protokole.
g. Ak neexistujú dôvody na odmietnutie prevzatia diela, je objednávateľ povinný dielo prevziať. V prípade, že objednávateľ odmietne dielo alebo jeho časť prevziať alebo prevzatie potvrdiť, považuje sa dielo za prevzaté bez vád dňom ukončenia montáže, ak protokol na strane objednávateľa podpíšu dvaja svedkovia. Svedkom môžu byť osoby spôsobilé na právne úkony vrátane zamestnancov zhotoviteľa, nie však osoby, ktoré vykonali montáž alebo zameranie predmetného diela.
h. Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj po častiach, ak ho k tomu zhotoviteľ vyzve.

7. PRECHOD VLASTNÍCTVA a ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY NA PREDMETE DIELA

a. Dielo sa stáva vlastníctvom objednávateľa až jeho úplným zaplatením. Do tej doby je vlastníctvom zhotoviteľa.
b. Do úplného zaplatenia ceny diela, nie je objednávateľ oprávnený previesť dielo na tretie osoby, zaťažiť dielo, ani umožniť užívanie diela tretím osobám.
c. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatením ceny diela viac ako 100 dní, je zhotoviteľ oprávnený demontovať dodané výrobky, ujať sa ich držby a voľne s nimi nakladať.
d. Zodpovednosť za škody na diele alebo jeho časti, prechádza na objednávateľa prevzatím diela, alebo jeho časti.

8. ZÁRUKA NA DIELO

 a. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na bežné užívanie a že si počas uvedenej doby zachová obvyklé úžitkové vlastnosti.
b. Zhotoviteľ poskytuje záruku:

  • 60 mesiacov na plastové profily a ich farebnú stálosť
  • 36 mesiacov na kovanie a funkčnosť okien a dverí
  • 36 mesiacov na výplne vchodových dverí GAVA a PERITO
  • 24 mesiacov na sklo
  • 24 mesiacov na príslušenstvo k oknám (parapety vonkajšie aj vnútorné, žalúzie, protihmyzové siete, rolety)
  • 24 mesiacov na práce, ktoré sú súčasťou dodávky okien pri zmluvách o dielo

Jednotlivé záručné lehoty uvedené vyššie vychádzajú zo záručnej doby výrobcov jednotlivých materiálov.

c. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela, alebo jeho časti. Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy diela.
d. Kompletné Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú voľne dostupné na každej prevádzke zhotoviteľa a aj na jeho webovej stránke www.adlerplus.sk

9.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

a. Dielo je vadné ak sa počas záručnej doby stane nespôsobilým na bežné užívanie, ak v čase odovzdania nemá alebo si počas záručnej doby nezachová obvyklé úžitkové alebo estetické vlastnosti, ak nie je pri odovzdaní kompletné alebo funkčné.
b. Vadou diela nie sú zmeny spôsobené bežným opotrebením diela alebo jeho časti, ani zmeny na ktoré sa nevzťahuje záruka.
c. Nárok z vád diela si je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa písomne, bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby.
d. V prípade vád diela má objednávateľ nárok na odstránenie vád diela opravou, dodaním chýbajúcich častí, odstránením právnych vád alebo poskytnutím primeranej zľavy z ceny diela. Svoj nárok musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne a bez zbytočného odkladu, po zistení vady. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu zhotoviteľa pred uplynutím primeranej lehoty poskytnutej na odstránenie vád. Zhotoviteľ môže uskutočniť opravu aj výmenou vadnej časti diela. V prípade neodstrániteľnosti vady má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny diela.
e. Ak sa zhotoviteľ s objednávateľom nedohodne na výške zľavy, určí jej výšku súdny znalec. Poplatky za znalecký posudok znášajú účastníci rovným dielom

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

a. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od ZOD v prípade neuhradenia prvej zálohovej platby do 20 dní po jej splatnosti, neuhradenia ľubovoľnej ďalšej splátky do 10 dní po splatnosti, nesplnenia záväzkov a povinností objednávateľa podľa ZOD, VOP alebo zákona, ak objednávateľ neumožní vykonať zhotoviteľovi dielo alebo v prípade ustanovenom zákonom.
b. Objednávateľ má právo odstúpiť od ZOD aj bez udania dôvodu kedykoľvek do začiatku montáže diela. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľovi uhradiť všetky na dielo účelne vynaložené. Rozpracované výrobky – materiál vydá zhotoviteľ objednávateľovi ak sa účastníci nedohodnú inak. Na prevzatie výrobkov zhotoviteľ objednávateľa písomne vyzve. Ak objednávateľ na výzvu písomne nezareaguje do 30 dní od jej odoslania, alebo si výrobky do 45 dní od odoslania výzvy neprevezme, platí že objednávateľ rozpracované výrobky odmietol a súhlasí s tým, aby s nimi zhotoviteľ voľne naložil.
c. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní s nástupom na montáž, alebo v omeškaní s expedíciou diela, aspoň ďalších 20 pracovných dní po tom, ako ho objednávateľ na omeškanie a možnosť odstúpenia písomne upozornil. Túto možnosť má objednávateľ len do doby, kým mu zhotoviteľ oznámi svoju reálnu pripravenosť na montáž či expedíciu výrobkov.
d. Odstúpenie od ZOD musí byť písomné a musí byť doručené druhému účastníkovi. Odstúpenie sa zasiela na adresu účastníka uvedenú v ZOD poštou doporučene.V prípade pochybnosti alebo nedoručiteľnosti sa odstúpenie považuje za doručené na piaty deň od odovzdaní na poštovú prepravu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a. ZOD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu ZOD
b. ZOD je vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre oboch účastníkov. Neoddeliteľnou súčasťou ZOD je cenová ponuka.
c. ZOD možno meniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma účastníkmi.
d. V prípade rozporu ustanovení ZOD s ustanoveniami VOP majú prednosť ustanovenia ZOD.
e. V prípade ak zákon upravuje skutočnosti upravené ZOD alebo VOP odlišne ako ZOD alebo VOP, alebo ak sú ustanovenia ZOD alebo VOP v rozpore s ustanoveniami zákona, použijú sa na právne vzťahy účastníkov založené ZOD a VOP ustanovenia ZOD a VOP.
f. Na skutočnosti neupravené v ZOD a VOP sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
g. Účastníci sa v zmysle § 262, ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah založený ZOD a VOP sa s prihliadnutím na ustanovenia ZOD a VOP spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
h. Účastníci sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením zmluvy predovšetkým dohodou. V prípade nemožnosti mimosúdnej dohody, predložia účastníci spor na rozhodnutie príslušnému súdu.
i. Ak sa niektoré ustanovenie VOP alebo ZOD stane neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť ich ostatných ustanovení. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použijú ustanovenia ZOD alebo VOP, ktoré sú im významom najbližšie a nie sú postihnuté dôvodom neplatnosti alebo neúčinnosti, ak ich niet, použijú sa ustanovenia Obchodného zákonníka.
j. Účastníci uzatvárajú zmluvu slobodne, dobrovoľne, bez hrozby tiesne, vážne a nie za nevýhodných podmienok. ZOD, VOP a Cenová ponuku si prezreli, prečítali a ich textovým vyobrazeniam rozumejú a na znak súhlasu ich podpisujú.

Konateľ

Mgr. Gajarský Michal