Politika a ciele

Politika spoločnosti vyplýva z celkových strategických zámerov spoločnosti, ktoré sú orientované na plnenie požiadaviek zákazníkov, vysokú kvalitatívnu úroveň výrobkov, ochranu životné prostredia a dodržiavanie zásad BOZP a PO

Hlavné body politiky spoločnosti a ciele do budúcna

 1. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.
 2. Vedenie firmy  bude vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie, a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov
 3. Sledujeme  nové trendy a napredujeme  spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky
 4. Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru
 5. Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii zákaziek
 6. Kvalita je prvá a základná úloha za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných úrovniach
 7. Robiť všetko pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a návštevníkov
 8. Cestou prevencii predchádzať haváriám, skoro nehodám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie a jeho znečisťovanie
 9. Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek
 10. Udržiavať vybudovaný integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti
 11. Do budúcna vytvárať podmienky a prostriedky pre investície do modernizácie technických zariadení, nových IT a softwarov
 12. Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov a ich osobný rast

V Trnave 10.10.2018
Gajarský Michal, Mgr. –
konateľ spoločnosti ADLER Plus, s.r.o.

Motto spoločnosti

 • Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.
 • Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
 • Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.