Návod k oknám

Návod na obsluhu a údržbu plastových okien a dverí
od spoločnosti ADLER Plus s.r.o.

Vážení zákazníci,

ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre zakúpenie plastových okien a dverí od spoločnosti ADLER Plus s.r.o. veríme, že ste boli s predajom aj s montážou okien, dverí a doplnkov spokojní. Prajeme si, aby ste boli spokojní aj pri používaní nami dodaných výrobkov, preto sme pre vás pripravili tento stručný  “Návod na obsluhu a údržbu”. Nájdete tu základné rady a odporúčania, ako okná používať a ako postupovať pri ich údržbe.

Popis základných častí plastových okien:

Plastové okná a dvere dodávané spoločnosťou ADLER Plus s.r.o. sú vyrobené z 5 a 6 komorových nemeckých PVC profilov SALAMANDER. Profily sú vystužené pozinkovanou oceľovou výstuhou. Okná a balkónové dvere sú osadené celoobvodovým kovaním SIEGENIA-AUBI Titán, pri vstupných dverách sú použité viacbodové zámky a nastaviteľné závesy. K zaskleniu sa štandardne používajú izolačné dvojsklá s koeficientom prestupu tepla Ug = 1,1 W.m2.K-1. Na vyžiadanie sa používajú izolačné trojsklá. Presný druh skla je vždy uvedený v cenovej ponuke. Na utesnenie rámu a krídla je použitý dorazový tesniaci systém dvoch , alebo troch gumových tesnení EPDM, z ktorých jedno, alebo dve sú umiestnené na ráme okna, druhé, respektíve tretie potom na krídle. Na vonkajšej strane spodného profilu rámu sú odvodňovacie otvory, slúžiace na odvod vody z priestoru medzi krídlom a rámom.

Základné informácie k bežnému používania plastových okien a dverí:

Plastové okná nie sú bežne konštruované pre ich dlhodobé otvorenie. Vplyvom váhy izolačného dvojskla, alebo trojskla dochádza k zvesovaniu krídla (platí vo zvýšenej miere u veľkých okien). Pre možnosť dlhodobého vetrania sú okná osadené kovaním, ktoré umožňuje ich vyklopenie na spodných uzatváracích bodoch, čo prenáša váhu skla na pevne zabudovaný rám a v maximálnej miere eliminuje nežiaduce zvesenia krídiel. Pre dlhodobé vetranie preto používajte prosím ventilačnú polohu a nie úplne otvorené okno. Vplyvom prevádzky, teplotných zmien a sadania budov dochádza k zmene polohy okenného krídla voči rámu a tým aj k zmene polohy jednotlivých kusov kovania oproti ich pôvodnému nastaveniu pri montáži. Vo zvislej osi je možné túto zmenu polohy upravovať nastavením dolného závesu pomocou imbusového kľúča, tak aby pri manipulácii s oknom bolo dosadnutie krídla do rámu hladké bez vzájomných nežiaducich kontaktov častí kovania. Vo vodorovnej osi je možné s krídlom pohybovať ako na dolnom, tak na hornom závese. Čistota kovania má zásadný vplyv na kvalitu a komfort ovládania. Je bezpodmienečne nutné, aby pohyblivé časti kovania boli v čistom stave. Prípadné nečistoty môžu vážne poškodiť nielen funkčnosť, ale aj samotné kovanie. Časti, ktoré sú označené ako mazacie body, musia byť pravidelne ošetrené mazacím olejom. Odporúčaný interval uvedený v pokynoch na údržbu, t.j. 1x ročne, je nutné brať len ako informatívne. Frekvencia pravidelnej údržby kovania závisí hlavne na prostredí a na režime, v ktorom je okno používané (frekvencia otvárania, vonkajšia prašnosť, teplota a pod.) Ak zistíte, že kovanie chodí „na sucho“, alebo že sa ovládanie okna stalo ťažším, je nutné vykonať premazanie kovania ihneď, samozrejme po jeho pozbavení prípadných nečistôt. Krídla nezaisťujte v otvorenej polohe zarážkami, kolíkmi atď, pri prievane alebo zatvorení môže dôjsť k poškodeniu okna alebo dverí, prípadne k vytrhnutiu krídla zo závesov a následne k vážnemu úrazu. Vstupné dvere sa samozatváračom nezaisťujte na dlhšiu dobu v otvorenej polohe, dochádza k oslabovaniu zatváracieho mechanizmu. Nikto a nič sa nesmie vešať na krídlo okna alebo dverí, hrozí vytrhnutie krídla zo závesov a tým k poškodeniu okna, dverí alebo k vážnemu úrazu. Okná a dvere čistite a udržujte iba spôsobmi opísanými v odseku „Údržba okien a dverí“. Nečistoty po murárskych zapraveniach a iné nečistoty v kovaní okien a balkónových dverí a v zámku vstupných dverí spôsobujú zhoršenie ovládania. Môžu však spôsobiť aj zablokovanie a poškodenie celého kovania alebo zámku, udržujte ich stále čisté. U náhradných kľúčov do zámku, vyrobených z mäkkého kovu, môže dôjsť k odlomeniu a uviaznutiu ich častí v zámku, preto používajte iba kľúče z tvrdého kovu. Ak v blízkosti okien a dverí používate brúsku alebo iný nástroj, od ktorého odlietavajú iskry, zakryte celá okná, dvere a skla, inak dôjde k ich popáleniu. Pred začatím murárskych prác odporúčame zakryť celé okná krycou fóliou, ktorú prilepíte k rámom krycou papierovou páskou, ktorá ide po vykonaní prác ľahko odstrániť. Ihneď po montáži odstráňte ochranné fólie z plastov, slúžiace najmä ako ochrana pri transporte z výroby. Dlhšie pôsobenie slnečného žiarenia (už aj 6 týždňov) spôsobuje, že fólie krehnú a lepidlo zostáva na rámoch aj po odstránení fólie. Ihneď po skončení murárskych prác odstráňte zvyšky malty z okien, skiel a parapetov. Najmä u parapetov s povrchovou úpravou ELOX zanecháva vápno nezvratné poškodenie. Ďalej okamžite odstráňte zvyšky malty z obvodového kovania okenných krídel. Najmä sa zamerajte na hornej časti okien, pretože tu sa zvyšky malty často prehliadnu a zvyšná malta sa pri používaní okna dostáva do všetkých častí kovania a spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie a zlú funkciu.

Kovanie a jeho funkcie:

Kovanie je vnútorný mechanický systém, osadený v drážkach rámu a krídla, ktorý zaisťuje otváranie, zatváranie, sklápanie, posúvanie a mikroventiláciu okien a dverí. Tento systém je ovládaný kľučkou a má niekoľko polôh.

Kovanie okien a balkónových dverí:

Výrobky osadzujeme kovaním  značky    SIEGENIA-AUBI Titán. Jedná sa o moderné dvoj až štvor polohové kovania podľa prevedenia a typu okna. Polohu mikroventilácie majú len okná s kovaním umožňujúcim otváranie a sklápanie (OS), mimo okien menších ako 600x600mm, kde toto kovanie nemožno rozmerovo použiť. Kovanie sa ovláda pomocou kľučky a umožňuje nastaviť nasledujúce polohy:

Nastavovanie okien a balkónových dverí:

Okno alebo balkónové dvere sa môžu časom „usadit“, to znamená, že krídlo sa zvesí a časti obvodového kovania môžu začať drhnúť o rám (záleží tu na rozmeru, hmotnosti a konštrukcii okna, prevádzkových a teplotných podmienkach), preto je potreba po čase vykonať nastavenie. K nastavovaniu sa používajú imbusové kľúče. Nastavovacie skrutky u dolného závesu sú umiestňujú pod krytkou. Horný záves sa nastavuje po otvorení krídla, nastavovacia skrutka je umiestnená na rohovej časti obvodového kovania. Pri nastavovaní je potrebné počítať s tepelnou rozťažnosťou plastu. Je treba nechať vôľu medzi časťami krídla a rámu. Nastavovanie vykonávajte vždy pri otvorenom krídle. Na nastavenie je vždy najlepšie zavolať odborníka, ktorý Vám dané okná alebo balkónové dvere presne nastaví.

Kovania vstupných dverí:

Plastové vstupné dvere a BD s obojstrannou kľučkou sa vyrába iba ako otváracia. Kovanie umožňuje súčasné uzamknutie na viacerých  miestach. Dvere sú opatrené kľukou / kľukou alebo kľukou / guľou, podpípade madlom, hliníkovým prahom, tromi závesmi, zámkom a štandardnou cylindrickou vložkou. Bezpečnostnú kartičku od cylindrickej vložky (ak je súčasťou dodávky) si uschovajte pre neskoršiu výrobu kľúčov. Kovanie je vnútorný mechanický systém osadený v obvodovej drážke rámu a krídla, ktorý zaisťuje zamykanie a odomykanie dverí. Tento systém je ovládaný kľučkou a cylindrickou vložkou. Zámok vstupných dverí má dve polohy. Pri zatváraní vstupných dverí nestláčajte kľučku, obvodové tesnenie okamžite odtlačí krídlo. Dvere zatvárajte len zatlačením alebo pritiahnutím krídla k rámu, západka zaskočí do protikusu na ráme. U dvojdielnych vstupných dverí sa otváranie a zabezpečovanie druhého krídla ovláda pomocou zastrčí. Spodná a horná zástrč pri zatvorenom krídle zapadnú do západiek na ráme a prahu a tým sa krídlo zabezpečí v zavretej polohe. Povytiahnutím zastrčí krídlo odistíte a môžete ho otvoriť.

Nastavovanie vstupných dverí:

Vstupné dvere sa môžu časom „usadiť“, krídlo sa zvesí a môže začať drhnúť alebo zle zamykať (záleží tu na rozmere, hmotnosti a konštrukcii dverí, prevádzkových a teplotných podmienkach), preto je potrebné po čase vykonať nastavenie. K nastavovaniu sa používajú imbusové kľúče, nastavovacie skrutky sú umiestnené pod kovovou krytkou a na spodnej strane závesu. Na nastavenie je zase vždy najlepšie zavolať odborníka, ktorý Vám dané okná alebo balkónové dvere presne nastaví.

Čistenie plastových dielov:

Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá. Používajte len vodu, saponáty, technický benzín alebo lieh. Vyvarujte sa mechanického čistenia povrchu a použitia čistiacich prostriedkov s abrazívnymi časticami, mohlo by dôjsť k poškrabaniu! Ďalej je potreba udržiavať obvodové kovanie v čistote. Pravidelne, aspoň 1x ročne, vysajte prach a nečistoty z kovania po obvode krídla. V spodnej časti okna sú otvory pre odvod vody z priestoru medzi krídlom a rámom. Tieto otvory pri čistení okien prepláchnite vodou, aby nedošlo k ich zaneseniu.

Mazanie obvodového kovania:

Obvodové kovania okien a dverí je zložené z trecích súčastí. Je potreba minimálne 1x za pol roka (táto frekvencia môže byť aj väčšia vzhľadom na frekvenciu používania či na prostredie, v ktorom je výrobok zabudovaný a používaný), po predchádzajúcom vyčistení obvodového kovania, namazať všetky pohyblivé miesta. Stlačte poistku proti otáčaniu kľuky, potom otáčajte kľukou hore a dole a mažte všetko, čo je v pohybe, tak premažete aj nedostupné miesta. Na mazanie používajte mazací tuk, silikónový alebo iný riedky olej. K ochrane tesnenie používajte silikónový olej.

Rosenie skiel a prevencia

U všetkých typov okien a dverí môže dochádzať v chladnom období k roseniu okien zvnútra miestnosti. Vodné pary, vzniknuté vo vnútri domu, ktoré nemajú vďaka tesnosti okna kadiaľ uniknúť, sa zrazia na najchladnejšom mieste domu. Tým býva spravidla okno, nech už je osadené akýmkoľvek sklom. Stáva sa tak väčšinou u starých vlhkých domov, novostavieb, v miestnosti málo vykurovanej alebo v miestnosti s vysokou vlhkosťou. Ďalej môže dochádzať tiež k roseniu skiel z vonku, je to opäť zapríčinené zrážaním vodných pár na chladnom skle. K tomuto javu dochádza u izolačných dvojskiel s vyššími izolačnými vlastnosťami, kedy vonkajšie sklo nie je vyhrievané únikom tepla z miestnosti.

Zabrániť alebo znížiť rosenie skiel vo vnútri miestnosti je možné niekoľkými spôsobmi:

  • 3x denne intenzívne vetrať (asi 5 minút)
  • žalúzie musia byť vytiahnuté
  • záclona nesmie brániť prúdeniu vzduchu k oknu (musí byť krátka)
  • parapetná doska nesmie brániť prúdeniu vzduchu (nesmie zakrývať radiátor)
  • pod oknom by mal byť radiátor, aby teplý vzduch, prúdiaci od neho hore osušoval okno
  • na parapetnej doske nesmie byť žiadny zdroj vlhkosti (napr. kvetináč)
  • obmedziť zdroje vlhkosti v miestnosti alebo dome
  • zvýšiť teplotu v miestnosti (teplý vzduch absorbuje viac vlhkosti)
  • v kuchyni pri varení používajte odsávač pár (digestor)

V prípade ďalších nejasností, alebo otázok, nás neváhajte kontaktovať. Naši odborný technici Vám zodpovedia všetky Vaše otázky ohľadom okien a dverí a pomôžu Vám pri riešení Vášho problému.

Dúfame, že ste s našimi oknami a dverami značky SALAMANDER maximálne spokojní a budú Vám dlhé roky len a len  dobre slúžiť.

Konateľ

Mgr. Gajarský Michal