Allgemeine Geschäftsbedingungen

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADLER Plus s.r.o.

1.Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) prijala a odsúhlasila spoločnosť Adler PLUS, s.r.o. so sídlom Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 50 199 838, IČ DPH: SK2120215240 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou ADLER Plus, s.r.o., ďalej len „predávajúci“ alebo „zhotoviteľ“ a zákazníkmi spoločnosti ADLER Plus, s.r.o., ďalej len „kupujúci“ alebo „objednávateľ“ pri uzatváraní zmluvy o dielo ( ďalej aj ako „ZOD“ ), pri dodaní tovaru a uzatvorení kúpnej zmluvy.

1.3. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „tovar“ myslí sa tým predmet kúpy, teda akýkoľvek produkt, náhradný diel, doplnkový tovar predávaný spoločnosťou ADLER Plus, s.r.o. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „služba“ myslí sa tým i dodanie diela, montáž, školenie.

1.4. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ADLER Plus s.r.o.. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj jeho doručenie odberateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom odberateľovi pri predaja tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach dodávateľa ( www.adlerplus.sk ).

1.5. Uzavretím zmluvy ( v texte aj „ZOD“ = zmluvy o dielo), poprípade odberom tovaru, objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platných VOP a zároveň prehlasuje že má spôsobilosť túto zmluvu uzatvoriť a disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na úhradu kúpnej ceny.

2. Špecifikácia predmetu

2.1. Presná špecifikácia výrobkov a tovaru je uvedená v cenovej ponuke, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo.

2.2. Zákazník podpisom Zmluvy o dielo taktiež potvrdzuje, že skontroloval členenie a spôsob otvárania jednotlivých stavebných prvkov, ich doplnky a prevedenie a s týmito súhlasí. Všetky okná a dvere sú v zameraní, zmluve a objednávke zakreslené z pohľadu zvnútra von.

2.3. Zákazník má povinosť si pred podpisom Zmluvy o dielom cenovú ponuku dôkladne skontrolovať, prípadne ju doplniť alebo upraviť, ak mu je niečo nezrozumiteľné. 

2.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo na výber farebného prevedenie súčastí výrobkov (  ako úchyty priečnika, krytky štulpu, krytky pantov, úchyt prahu, krytky odtokových drážok a podobne )

2.5. Špecifikácia prác:

  • Demontáž pôvodných výrobkov: Rozumie sa ňou vybúranie pôvodných okien, dverí, parapiet a doplnkov. Pôvodné okná a dvere sú pri búraní rozrezané na viac častí, teda nie sú zachované celé. Pri demontáži nezaručujeme, že sa nepoškodí vonkajšia alebo vnútorná špaleta, obklad alebo ich súčasti a taktiež pôvodné vonkajšie aj vnútorné parapetné dosky, alebo iné pôvodné doplnky.
  • PROFI montáž základná na penu: Zahŕňa osadenie výrobku, vyváženie do ostenia, vytesnenie montážnou penou, osadenie kľučiek, krytiek, v prípade objednania aj osadenie parapetov na montážnu penu, alebo silikónové lôžko, bez výspravky lôžok. Všetky doplnky sú montované na jeden výjazd spolu s oknami a dverami. Ak sa realizuje len samontná PROFI

    montáž základná na penu, orezanie prebytočnej peny nie je súčasťou, rovnako ani utesnenie pripojovacej škáry do pôvodnej špalety.

  • PROFI montáž na fólie ( prípadne Príplatok montáže na fólie ): Zahŕňa PROFI montáž uvedenú vyššie a k nej nelepenie izolačných fólií / ext. + int. /. Pritretie týchto fólií nie je súčasťou tejto montáže a ukladá sa ako povinnosť objednávateľovi ihneď po montáži.
  • Murárske práce: Zahŕňajú orezanie prebytočnej peny a výspravky vnútornej špalety napojením do pôvodnej hrany špalety mokrým procesom ( nie sadrovou strierkou ) a utesnenie styku rámu a vonkajšieho ostenia tmelom.
    Práce neobsahujú: rohové lišty, stierkovanie, maľovanie, vyspravenie ostení do 90 stupnov – ak zákazník požaduje aj tieto práce, sú to „práce naviac“. Všetky práce ktoré zákazník požaduje nad rámec vyššie uvedených je nutné uviesť pri objednávke, najneskôr v priebehu realizácie.

2.6. Požiadavky na zhotovenie – pripojovacia stavebná škára medzi obvodom stavebného výrobku a stavebným otvorom obvodového plášťa budovy musí byt riešená podľa STN 73 3134 Stavebné práce. Tieto práce môžu vykonávať len odborne zaškolení pracovníci v oblasti zhotovenia pripojovacích škár. Ak si objednávateľ neobjedná u dodávateľa všetky potrebné práce na riešenie pripojovacej škáry podľa citovanej normy, dodávateľ v takom prípade nenesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie ustanovení STN 73 3134.

2.6. Požiadavky na súčiniteľ prestupu tepla: V súlade s platnou legislatívou a normou STN 73 0540-2/Z1 je nutné pri výbere výrobkov prihliadať na normou stanovené hodnoty Uw. Zhotoviteľ nezodpovedá za výber variantov výrobkov.

V súvislosti s platnou legislatívou je od 1.1.2021 normalizovaná hodnota súčiniteľu prestupu tepla stanovená na Uw = 0,85 pre okná, dvere v obvodovej stene. Zákazník sa upozorňuje, že vyhlásenia o parametroch výrobkov sú prístupné na internetovej stránke dodávateľa a sám zodpovedá za výber takéhoto výrobku, ktorý si objednal. Za dodržanie ustanovení STN č. 73 0540 o tepelnej ochrane budov zodpovedá objednávateľ.

3. Termín dodania

3.1. Termín dodania stanovený v zmluve začína plynúť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení všetkých týchto podmienok:

a) podpis zmluvy oboma zmluvnými stranami

b) pripísanie zálohovej platby na účet dodávateľa

c) posledná zmena technického riešenia zo strany Objednávateľa

3.2. Dodávateľ nie je v omeškaní s vykonaním diela, ak nie je možné vykonať montáž z dôvodu vonkajšej teploty nižšej ako 0°C. Montáž môže byť prerušená pri nepriaznivých poveternostných vplyvoch (dážď, vietor, sneh, nízke teploty a pod.) a zmluvný termín ukončenia montáže sa predĺži o dobu takéhoto prerušenia.

4. Platobné podmienky

4.1. Cena diela je uvedená v Cenovej ponuke, ktorá je súčasťou Zmluvy o dielo a pokiaľ nie je výslovne uvedené v Zmluve o dielo inak, považuje sa táto za cenu konečnú. Cena je uvedená vrátane DPH vo výške 20%.

4.2. Pokiaľ nie je vzmluve uvedené inak, platia nasledovné platobné podmienky:

a) záloha 70% z celkovej zmluvnej ceny formou úhrady na účet dodávateľa
b) rozdiel skutočnej ceny a uhradenej zálohy formou úhrady konečnej faktúry so splatnosťou 7 dní od jej vystavenia

4.3. Vprípade, že je dielo alebo dodávka tovaru vykonávaná po častiach, je dodávateľ oprávnený fakturovať jednotlivé dodávky alebo jednotlivé časti zhotovenia diela čiastkovými faktúrami.

4.4. Uhradením ceny za dielo, kúpnej ceny, faktúry alebo akéhokoľvek finančného záväzku zmluvnej strany sa rozumie deň pripísania takejto platby na účet druhej zmluvnej strany. V prípade, ak zmluvná strana zadá príkaz na úhradu snesprávnymi platobnými údajmi, považuje sa za deň úhrady až deň identifikácie takejto platby dodávateľom.

4.5. V prípade, ak je zákazník v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek časti faktúry, je povinný uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zdlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4.6. V prípade, ak z dôvodov na strane zákazníka nie je možné začať svyhotovením diela alebo dielo ukončiť v zmysle zmluvy, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať zákazníkovi celkovú cenu diela tak, akoby bolo dielo dokončené. Zákazník je povinný takto vyúčtovanú cenu diela alebo tovaru uhradiť.

4.7. V prípade, že je dodávateľ z vlastnej viny v omeškaní so zhotovením diela alebo dodaním výrobkov, má zákazník právo požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zobjemu nedodaním prác alebo výrobkov za každý deň omeškania.

4.8. Ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy alebo jej časti bez zavinenia druhej strany, zaplatí odstupujúca strana zmluvnú pokutu vo výške 20 % z časti zmluvnej ceny, od ktorej odstupuje a všetky vzniknuté škody a náklady, ktoré budú špecifikované písomne.

5. Podmienky vykonania diela

5.1. Zákazník sa zaväzuje sprístupniť dodávateľovi objekt, v ktorom má byť dielo vykonané, min. 1 deň pred skutočným výkonom prác. Zákazník sa ďalej zaväzuje, uvoľniť a sprístupniť pracovné plochy, kde bude dielo vykonávané, zabezpeči bezplatný odber elektrickej energie zabezpečiť stavebnú pripravenosť.

5.2. Zákazník prehlasuje, že objekt je jeho vlastníctvom a je zbavený práv tretích osôb, alebo že má právo vykonávať v objekte stavebné úpravy.

5.3. Dodávateľ zabezpečí, aby jeho pracovníci alebo zmluvný partneri vykonávajúci dielo dodržiavali zásady BOZP a protipožiarne predpisy.

5.4. Súčasťou zhotovovania diela nie je povinnosť dodávateľa zabezpečiť vnútorné vybavenie staveniska či stavby (ako napríklad nábytok, sedacie súpravy či vnútorné vybavenie) prekrytím, umytie okien či vnútorného priestoru a vybavenia, celkové upratanie.

5.5. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas.

6. Dodanie výrobku, tovaru a prác

6.1. Po montáži diela strhne dodávateľ ochranné pásky z profilov, vyčistí okná od hrubých nečistôt, rozbalí balenie dodaného príslušenstva a môže vyhotoviť fotografický záznam diela. Následne vyzve zákazníka na prebratie diela.Zákazník je povinný preveriť množstvo, odskúšať funkčnosť a prezrieť, či na dodanom plnení nie sú zjavné vady. V prípade, že zákazník požiada o ponechanie ochranných pások na profiloch alebo obalov na dodanom príslušenstve, vykoná dodávateľ o tom zápis do dodacieho listu a v takomto prípade dodávateľ nezodpovedá za zjavné vady, ktoré by chcel zákazník reklamovať na miestach, kde boli ochranné pásky alebo obal ponechané.

6.2. Zákazník je povinný prevziať výrobky, tovar a práce písomne, svojim podpisom na odovzdávacom protokole alebo dodacom liste. Vprípade vád má právo ich uviesť na odovzdávacom protokole alebo dodacom liste, pričom je potrebné tieto vady presne špecifikovať. Ak ide o vadu výrobkov, tovaru alebo prác brániacu ich riadnemu užívaniu, v takomto prípade sa podpisom odovzdávacieho protokolu alebo dodacieho listu nepokladá dodávka za ukončenú a naďalej beží termín dodania.

6.3. Ak zákazník neprevezme predmet zmluvy do 3 dní od vyzvania dodávateľom, pokladá sa predmet zmluvy za dodaný bez závad.

6.4. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na zákazníka okamihom prevzatia diela alebo jeho časti alebo okamihom neoprávneného odmietnutia prevzatia diela alebo okamihom neposkytnutia súčinnosti pri povinnosti prevziať dielo.

6.5. V prípade, že si zákazník objednal tovar bez jeho montáže, vyloženie tovaru z prepravného prostriedku si zabezpečuje zákazník na vlastné náklady, dodávateľ nie je povinný vykonať túto vykládku tovaru. Zákazník je povinný vykonať vyloženie tovaru z prepravného prostriedku dodávateľa do 1 hodiny od dovezenia predmetného tovaru.

6.6. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania predmetu plnenia v prípade, že toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom cudzej moci /t.j. napr. kvôli nemoci, vojne, katastrofám spôsobenými prírodnými javmi, štrajkom a tiež nevydaním úradných povolení, o ktoré sa zhotoviteľ riadne usiloval/. Objednávateľ si z tohto titulu nemôže uplatňovať náhradu škody.

6.7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez zbytočného odkladu.

6.8. Zhotoviteľ je povinný vopred v primeranom čase oznámiť objednávateľovi presný čas odovzdania plnenia. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a po vzájomnom odsúhlasení termínu vykoná preberanie tovaru/služby, najneskôr však v čase odovzdania plnenia v prítomnosti zástupcu zhotoviteľa.

7. Všeobecné ustanovenia

7.1. Zákazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracúvané v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,zákon“) na účely plnenia zmluvných vzťahov. Zákazník tiež berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvať aj ďalší sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na poverenie a v menespoločnosti ADLER Plus, s. r. o. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov podľa §19 zákona sú zverejnené na stránke prevádzkovateľa.

7.2. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením ceny za predmet zmluvy.

7.3. Dodávateľ a zákazník sa vzdávajú svojho práva na úhradu nedoplatku a preplatku, ak takýto rozdiel neprevyšuje čiastku 1€.

7.4. Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky, dlhy, práva alebo záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto VZP na tretiu osobu.

8. Záruka a reklamačné podmienky

8.1. Na všetky tovary/služby dodávané spoločnosťou Adler PLUS, s.r.o. sa vzťahuje záruka uvedená v Reklamačných podmienkach, ktoré sú voľne dostupné na všetkých prevádzkach a taktiež na internetových stránkach dodávateľa ( www.adlerplus.sk ).

8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru/služby. Ak odmietne objednávateľ bezdôvodne tovar/službu prevziať, záručná doba začína plynúť dňom, keď mu zhotoviteľ umožnil s dielom/tovarom voľne nakladať. Do záručnej doby sa nepočíta doba odo dňa prijatia reklamácie zhotoviteľom do doby, keď reklamovaná vada bola odstránená. V prípade dodania nového výrobku na tento výrobok začína plynúť nová záručná doba a to odo dňa odovzdania objednávateľovi.

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady tovaru/diela zistené pri jeho odovzdávaní, po odovzdaní tovaru/diela v rámci poskytovanej záruky za akosť len v prípade, že tieto boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela/tovaru, zistené po odovzdaní diela/tovaru, pokiaľ tieto boli spôsobené porušením povinností objednávateľa, zvlášť pri:
– nevhodnom používaní alebo manipulácií, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním pravidelnej starostlivosti
– akémukoľvek zásahu do konštrukcie výrobku
– poškodeniu diela treťou osobou (napr. pri murárskych prácach, omietaní, zváraní a pod.)
– poškodeniu diela vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, statické zaťažovanie rámu a krídel okien a pod.)
– poškodenie (nefunkčnosť) diela/tovaru z dôvodu stavebnej nepripravenosti otvoru v dohodnutom termíne montáže
– vady vyplývajúce z objednávateľom dodatočne požadovaného členenia zhotovovaných výrobkov, na ktoré bol objednávateľ dopredu upozornený
– vady spôsobené vystavením dodaného tovaru/služby extrémnym podmienkam (agresívne prostredie, prašnosť a pod.)
– poškodenie diela živelnou pohromou alebo inou neodvrátiteľnou udalosťou (vyššia moc)
– neodborné prevedenie montáže (pri kúpnych zmluvách, kde montáž zabezpečuje objednávateľ)
– použitie chybnej veci dodanej objednávateľom k zhotoveniu diela
– vady, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred dodaním tovaru a na ktoré bola odberateľovi z dôvodu týchto vád poskytnutá zľava.
Vady vzniknuté vplyvom týchto okolností nemôžu byť ani predmetom reklamácie.

8.5. Objednávateľ je povinný si tovar/službu pri preberaní prehliadnuť, skontrolovať si akosť a ihneď oznámiť zhotoviteľovi zjavné vady. Za zjavné vady sú považované nedostatky zistené pri preberaní tovaru/služby alebo bezprostredne po ňom. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré mohli byť zistené objednávateľom už pri preberaní tovaru/služby. Skryté vady sa prejavia po dlhšej dobe užívania tovaru/služby a nie je možné ich zistiť predchádzajúcim spôsobom. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, kde ich odstránením netrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobku a oprava môže byť prevedená v riadne stanovenej lehote.

9. Záverečné ustanovenia

Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode platí, že v prípade sporu je príslušný, pre jeho rozhodnutie, miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

Potvrdením objednávky/záväznej ponuky/osobitných zmlúv objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.01.2018.

Konateľ spoločnost ADLER Plus s.r.o.

Mgr. Gajarský Michal