Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamačný poriadok spoločnosti ADLER Plus s.r.o.

Obsah záručných podmienok a reklamačného poriadku:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Záručná doba
 3. Rozsah záruky
 4. Záručné podmienky
 5. Spôsob uplatňovania reklamácií a priebeh odstraňovania reklamovaných vád
 6. Záverečné ustanovenia

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

a.Každé uplatňovanie práv a zodpovednosti za vady výrobkov a ich montáže, ktoré boli dodané spoločnosťou ADLER Plus s.r.o. ( ďalej v reklamačnom poriadku uvedenom ako „zhotoviteľ“ ) sa riadi a je v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho alebo obchodného zákona a inými právnymi predpismi, ďalej smernicami pre posudzovanie kvality jednotlivých materiálov použitých pri výrobe okien a doplnkov dodávaných spolu s oknami.

b.Na posúdenie, ktorý právny prepis je nutné v konkrétnom reklamačnom prípade aplikovať, slúži typ zmluvy (kúpna zmluva, zmluva o dielo), ktorá bola uzavretá medzi zákazníkom, ktorý nakupoval výrobky alebo služby a spoločnosťou ADLER Plus s.r.o.

c.Aktuálne znenie tohto reklamačného poriadku je zverejnené na internetových stránkach spoločnosti adlerplus.sk a zároveň je k dispozícii v tlačenej forme na našich pobočkách.

 • Pobočky:

Výroba: Hlavná 902/80, 919 30 Jaslovské Bohunice, tel. 0901/700575, objednavky@adlerplus.sk
Vzorková predajňa: Paulínska 20, 917 01 Trnava, tel. 033/5516849, trnava@adlerplus.sk

2. ZÁRUČNÁ DOBA

a.Zhotoviteľ poskytuje záruky na výrobky:

 • 60 mesiacov na plastové profily a ich farebnú stálosť
 • 36 mesiacov na kovanie a funkčnosť okien a dverí
 • 36 mesiacov na výplne vchodových dverí GAVA a PERITO
 • 24 mesiacov na sklo
 • 24 mesiacov na príslušenstvo k oknám (parapety vonkajšie aj vnútorné, žalúzie, protihmyzové siete, rolety)
 • 24 mesiacov na práce, ktoré sú súčasťou dodávky okien pri zmluvách o dielo

Jednotlivé záručné lehoty uvedené vyššie vychádzajú zo záručnej doby výrobcov jednotlivých materiálov.

b.Záručná doba začína plynúť prvý deň, ktorý nasleduje pod dni, kedy bol výrobok alebo dielo prebraté zákazníkom. 

c. Riadne uzavretá zmluva medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ADLER Plus, s.r.o.) môže záručné doby uvedené v odstavci (a) predĺžiť, prípadne i vylúčiť. Avšak vždy v minimálnej dĺžke aspoň 2 roky, ak ide o predaj a montáž novo vyrobených prvkov (povinná záručná doba pre všetok spotrebný tovar).

d. Ak neposkytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebou súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí diela (riadne vyplnení odovzdávací protokol), Zhotoviteľ nezodpovedá za akékoľvek vady dodaného tovaru vzniknuté potom, čo bolo zmluvné plnenie poskytnuté v súlade so zmluvou o dielo k riadnemu odovzdaniu zákazníkovi a zákazník bol na prebratie vyzvaný.

f. Záručná doba končí posledným dňom zjednanej lehoty v 23:59 hod. Reklamácia prvkov musí byť oznámená najneskôr v posledný deň zjednanej záručnej doby.

3. ROZSAH ZÁRUKY

a. Záruka sa vzťahuje na vady výrobkov a ich častí vzniknuté v dôsledku výrobných vád, vady dielov, poškodenie pri doprave Zhotoviteľom alebo nesprávnou montážou vykonanou Zhotoviteľom. V priebehu záručnej doby má Objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vád.

b. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek vady a poškodenie, ktoré vznikli nedodržaním správnej obsluhy a údržby (viď. Obsluha a údržba plastových okien, dverí a doplnkov), nesprávnym používaním, zanedbaním pravidelnej údržby, nesprávnym čistením, akýmkoľvek neodborným zásahom, montážou vykonanou inou osobou, než Zhotoviteľom (ADLER Plus, s.r.o.) a iným poškodením nezavineným Zhotoviteľom (ADLER Plus, s.r.o.) – napr. požiare, krúpy, spádmi popolčeka, kyslých dažďov a pod.

c. Záruka sa nevzťahuje na konkrétne prvky, pred montážou, behom montáže alebo po montáži, pokiaľ bola na základe dohody s Objednávateľom na tieto konkrétne prvky poskytnutá zľava. Obdobne toto platí aj pre reklamačné vady stavebných prác a montážnych prác.

d.Záruka sa rovnako nevzťahuje na farebné prevedenie súčastí výrobkov ( úchyty priečnika, krytky štulpu, krytky pantov, úchyt prahu, krytky odtokových drážok a podobné ), ktoré sú vždy prispôsobované podľa Zhotoviteľa.

e. Za reklamáciu sa rovnako nepovažujú nezrovnalosti pri zameraní, ktoré zákazník zistil až po realizácií výrobkov, pričom ich odsúhlasil v Zmluve o dielo, kde boli zjavne uvedené. ( typy skiel, otváravosti, druhy doplnkov, atď.. )

4. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

a.Plastové profily (rámy, krídla, plastové výplne)
Reklamovateľné sú výhradne vady zjavné, vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu plastového profilu a vady, ktoré znehodnocujú jeho fyzikálny stav. Posudzovanie, čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:

 1. Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 0,5 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok).
 2. Bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 3 mm a ich počet nepresiahne 5 ks na jednom prvku (rám alebo krídlo zvlášť).
 3. Škrabance sú prípustné tiež za podmienky, že súčet ich dĺžok na jednom prvku nepresiahne 90 mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je menšia alebo rovná 30 mm.
 4. Priehyb plastových profilov kolmo na rovinu okna či dverí je bežný, ak je v rozmedzí ±1,5 mm na 1 bm pri bielych prvkoch a ±3,5mm na 1 bm pri farebných prvkoch. Tieto hodnoty priehybu sú odvodené od fyzikálnych vlastnosti plastového profilu a voľným okom sú prakticky nerozoznateľné.
 5. Vyššie uvedené zásady posudzovania kvality sú určené podľa STN EN 12608.

b.Sklenené výplne

Zásady pre posudzovanie vád na sklách sú nasledovné:

 1. Zahmlenie medzipriestoru pri špeciálnych sklách

Vadou skla nie je kondenzácia vodných pár v medzipriestore dvojskla alebo trojskla (ďalej len izolačné sklo), pri ktorom aspoň jedno sklo je špeciálne. Špeciálnym sa rozumie sklo, ktoré svojou povrchovou úpravou (nerovnosťou alebo nevyhovujúcim chemickým zložením) zamedzuje dokonalému spojeniu skla a dištančného rámiku (jedná sa najmä o sklá ornamentové, vitrážové a pod. )

 1. Výskyt interferencií (kríženie alebo prelínanie svetelných lúčov)

Interferencie môžu vznikať pri izolačných sklách vo forme farebných lúčov, ktoré sú charakteristickým javom pri prekrývaní dvoch a viac svetelných vĺn. Vznikajú a sú pozorovateľné v závislosti na postavení pozorovateľa, sú neovplyvniteľné a nie sú vadou skla.

 1. Efekt dvojskiel

Izolačné sklo má v medzisklennom priestore uzavretú zmes plynov pod určitým tlakom. Pri tepelných zmenách vplyvom tepelnej rozťažnosti plynov môže vzniknúť krátkodobo konkávny alebo konvexný tvar skla (prehnutie). Je to prirodzená fyzikálne vlastnosť a nie je vadou skla.

 1. Kondenzácia vodnej pary na vonkajších plochách

Tvorba kondenzátu na tabuli skla smerom do miestnosti je daná hodnotou súčiniteľa prestupu tepla, vlhkosťou vzduchu a vonkajšou a vnútornou teplotou. Podporuje ju tiež žiadna alebo slabá cirkulácia vzduchu v miestnosti, teda slabé alebo žiadne vetranie. Toto má za následok rosenie skla smerom do miestností pri vnútornej vlhkosti zvyčajne vyššej ako 50%. Je to fyzikálny jav a nie je to vadou skla. Zarosenie skla zvonku môže nastať vtedy, keď je vonku vysoká vlhkosť vzduchu a teplota skla je vyššia ako teplota vzduchu (jarné búrky, husté sneženie a pod.)

 1. Prasknuté sklo

Praskanie skla vzniká preťažením a inváznym pôsobením (pôsobením sily) – úderom, pôsobením tepelne indukovaného napätia. Lom skla je prasklina, ktorá vznikla pnutím a nemôže byť uznaná za reklamovateľnú vadu.

 1. Rezonancia medzisklenných mriežok

Rezonancia medzisklených mriežok je bežný jav vzhľadom na to, že jednotlivé mriežky sú medzi sklami prichytené bodovo. Nevplýva na užívateľské vlastnosti okna a nemôže byť uznaná ako reklamovateľná vada.

Vady na sklách sa hodnotia za denného svetla zo vzdialenosti 1 m pri takom uhle pohľadu, ktorý je predpokladaný pri používaní prvku.

Za vady sa pre jednotlivé zóny skla nepovažuje nasledovné:

Popis jednotlivých zón:
F – zóna drážky (šírka 18 mm od hrany skla)
R – okrajová zóna (plocha 10% celkovej výšky resp. šírky)
H – hlavná zóna (ostatná plocha skla)
V zóne F sa za vady nepovažujú:

 • vonku ležiace poškodenia, ktoré neovplyvňujú pevnosť skla a neprekračujú šírku okrajových spojov
 • vo vnútri sa nachádzajúce drobné poškodenia, vyplnené tesniacim tmelom, bez voľných črepín
 • bodové a plošné zbytky vrátane škrabancov neobmedzene

V zóne R sa za vady nepovažujú:

 • bubliny, body a škvrny, ak sú max. štyri o priemere menšom ako 3 mm na 1 m² skla a max. jedna s priemerom do 5 mm na 1 m² skla
 • bodové zbytky v medzisklenom priestore, ak sú max. štyri o priemere menšom ako 3 mm na 1 m² a max. jeden s priemerom do 5 mm na 1 m² skla
 • škrabance s max. súčtom ich dĺžok 90 mm, s jedným škrabancom o max. dĺžke 30 mm

V zóne H sa za vady nepovažujú:

 • bubliny, body a škvrny, ak sú max. štyri s priemerom do 2 mm na 1 m² skla a max. jedna s priemerom do 5mm na 1 m² skla
 • vlasové škrabance (ak nie sú nahromadené)

c.Kovanie

 • Reklamácie nefunkčnosti alebo zníženej funkčnosti kovania nemôžu byť uznané v prípadoch, keď nefunkčnosť vznikla nesprávnym používaním výrobku alebo znečistením kovania pri dodatočných stavebných prácach, ktoré spoločnosť ADLER Plus s.r.o. nerealizovala.
 • Zákazník je povinný si pri preberaní okien skontrolovať jednotlivé funkcie a súčasti kovania výrobku. Chýbajúce časti nie je možné reklamovať po fyzickom prebratí výrobku a podpísaní preberacieho protokolu.
 

d.Žalúzie

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné:

 • Čiastočné alebo celkové opotrebovanie výrobku
 • Mechanické poškodenie jednotlivých častí žalúzie
 • Prasknutie alebo pretrhnutie ovládacej retiazky či vedenia žalúzie
 • Ani tzv. ,,celotieniace ˮ žalúzie nezabezpečujú úplné zatienenie miestnosti
 • Medzera medzi lamelami žalúzie a zasklievacími lištami do 3 mm
 • Medzera medzi nosníkom žalúzie a zasklievacou lištou rámu alebo krídla, v ktorom je osadená, o veľkosti do 3 mm
 • Šikmý chod žalúzie, ak je v tolerancii do 5 mm

e.Vonkajšie a vnútorné parapety

Reklamácia bude uznané výhradne na vady, ktoré sú zjavné, brániace riadnemu užívaniu, alebo znehodnocujúce fyzický stav parapety. Posúdenie, čo je vadou, vychádza z nasledovnej charakteristiky:

 • Mechanické poškodenia a optické vady. Je posudzované pri dennom svetle zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému používaniu výrobku. Všeobecne platí, že vady menšie ako 5 mm nie sú z uvedenej vzdialenosti rozpoznateľné a nie je možné ich reklamovať.
 • Rôzne povrchové poškodenia. Tieto poškodenia sú prípustné vtedy, ak je najväčšie z nich menšie ako 5 mm a ich celkový počet a jednom výrobku nepresiahne 5 ks. Pre škrabance platí, že ich celková dĺžka na jednom výrobku je menej ako 45 mm, pričom najväčší z nich nepresiahne 15 mm.

f.Siete proti hmyzu

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné:

 • Bežné opotrebovanie
 • Vady spôsobené iným ako na to určeným použitím
 • Vady spôsobené mechanickým poškodením pri nesprávnej inštalácii
 • Medzery medzi časťou rámu siete a rámom okna, do ktorého je osadená, do veľkosti 2 mm
 • Medzera medzi spodnou časťou štulpového krídla a sieťou, ktorá vzniká v dôsledku funkčného tvaru uvedeného druhu krídla
 • Umiestnenie (najmä výška umiestnenia) madla pri dverových otváravých sieťach
 • Rozmer a funkčnosť siete dodanej firmou ADLER Plus s.r.o. na výrobky, ktoré neboli vyrobené firmou ADLER Plus s.r.o.
 • Farebnú nezhodnosť jednotlivých výrobkov, ak neboli dodávané v tom istom čase
 • Zatienenie miestnosti v dôsledku montáže okennej alebo dverovej siete

Povrchové poškodenia a optické vady budú posudzované pri dennom svetle zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému používaniu výrobku. Všeobecne platí, že vady menšie ako 10mm nie sú z uvedenej vzdialenosti rozpoznateľné a nie je možné ich reklamovať. Na jednom výrobku je prípustných do 5 ks škrabancov, ktoré nepresiahnu 10mm jeden.

g.Ostatné doplnky

Na ostatné doplnky, ktoré sú dodávané spolu s oknami a nie sú priamo spomenuté v tomto reklamačnom poriadku, sa vo všeobecnosti vzťahujú reklamačné poriadky subdodávateľov, ktorí tieto výrobky dodávajú spoločnosti ADLER Plus s.r.o.

h. Stavebné a montážne práce

 • Ako oprávnená reklamácia nemôže byť uznaná vada stavebných alebo montážnych prác, ktorá sa prejaví až po ukončení celej stavby (napr. v náväznosti na zateplenie, úpravy omietok alebo akékoľvek iné úpravy exteriéru alebo interiéru stavby a pod.)
 • Reklamovať je možné len práce, ktoré boli vykonané spoločnosťou ADLER Plus s.r.o. a boli riadne objednané v zmluve.
 • Ako reklamáciu stavebných a montážnych prác ďalej nie je možné uznať:
 • ak boli dodatočne odstránené podkladové profily, podložky alebo kliny
 • ak boli dodatočne odstránené kotviace prvky
 • ak boli po odovzdaní diela urobené ďalšie zásahy, ktoré nerealizovala spoločnosť ADLER Plus s.r.o.
 • Uvedené zásady posudzovania kvality jednotlivých výrobkov a prác sú v súlade so smernicami príslušných subdodávateľov a výrobcov.

5. SPÔSOB UPLATŇOVANIA REKLAMÁCIÍ A PRIEBEH ODSTRAŇOVANIA REKLAMOVANÝCH VÁD

a.Zhotoviteľ (ADLER Plus, s.r.o.) prijíma reklamácie písomne ( rozumie sa faxová alebo emailov forma ktorá je v predmete označená ako REKLAMÁCIA ).

b.V reklamácií musí byť zreteľne uvedené číslo zmluvy ( faktúry ), ktorej sa reklamácia týka a presný popis reklamovanej vady. Reklamácia musí byť vecná, aby sa z nej dalo jednoznačne určiť o akú závadu sa jedná a na ktorom prvku z danej zmluvy ( faktúry )

c.Doporučujeme predložiť originálny rovnopis zmluvy o dielo, riadne uzatvorené so Zhotoviteľom (ADLER Plus, s.r.o.), a súčasne doklad o zaplatení kúpnej ceny, resp. ceny diela; riadnym uzatvorením sa tu rozumie predovšetkým zmluva obojstranne podpísaná a bez známok dispozície s jej rovnopisom. Ak predloží zákazník riadne uzatvorenú zmluvu a v priebehu reklamácie bude zistené, že nastala ktorákoľvek zo skutočností zakladajúcich oprávnenia Zhotoviteľa (ADLER Plus, s.r.o.) reklamáciu v súlade s príslušnou zmluvou alebo týmto reklamačným poriadkom odmietnuť, môže byť takáto vada odstránená iba po výslovné dohode so zákazníkom a výhradne na jeho náklady. K podpisovaniu zmlúv so zákazníkmi Zhotoviteľa (ALDER Plus, s.r.o.) sú výslovne oprávnené poverené osoby uvedené v príslušnej zmluve o dielo.

d.Tretia osoba môže uplatniť reklamáciu iba vtedy, ak bola na to zákazníkom (Objednávateľom) splnomocnená alebo ak bolo Zhotoviteľovi preukázané postúpenie práv zo zodpovednosti za vady diela zo zákazníka (Objednávateľa) na túto tretiu osobu.

e.Zhotoviteľ (ADLER Plus, s.r.o.) sa zaväzuje odstrániť každú riadne reklamovanú a uznanú vadu najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak nebude so zákazníkom dohodnutá doba dlhšia. Dlhšia doba je nevyhnutná napr. pre odstránenie reklamovaných poškodených profilov (rámov a krídiel), kovaní alebo izolačný dvojskiel a trojskiel a rovnako pre kompletnú výmenu celého reklamovaného prvku. Dohoda o dlhšej lehote k odstráneniu reklamovanej vady bude podľa možností obsiahnutá v reklamačnom protokole, poprípade môže vyplývať z iných písomností týkajúcich sa jednotlivého obchodného prípadu.

f.O každej reklamácii je spísaný reklamačný protokol, ktorý podpisuje pracovník Zhotoviteľa (ADLER Plus, s.r.o.) firmy a zákazník alebo jeho splnomocnený zástupca.

g.Ak je Objednávateľ podnikateľom a predmet diela Zhotoviteľa súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou a ak bude zistené, že tvrdená vada nie je vadou reklamovateľnou, je Zhotoviteľ (ADLER Plus, s.r.o.) oprávnený požiadať všetky vynaložené náklady spojené s vybavovaním neoprávnenej reklamácie (najmä náklady na vyhotovenie eventuálnych znaleckých posudkov, poštovné, správne a súdne poplatky a pod.)

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

a.Tento reklamačný poriadok Zhotoviteľa (ADLER Plus, s.r.o.) nadobudol účinnosť dňom 1.1.2017.

b.Počnúc dňom jeho účinnosti zanikajú všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti uplatňované a dodržiavané pri reklamácii, ak nie sú súčasti riadne uzatvorených zmlúv medzi zákazníkom a Zhotoviteľom (ADLER Plus, s.r.o.) dohodnuté inak.

c. Ustanovenie tohto reklamačného poriadku možno meniť a doplňovať v súlade so zákonmi uvedenými v ustanovení jeho článku I.

d. Tento reklamačný poriadok platí nezávisle popri všeobecných zmluvných podmienkach ADLER Plus s.r.o., ktoré sú neodeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Konateľ spoločnost ADLER Plus s.r.o.

Mgr. Gajarský Michal